Ddim Chord Guitar (D Diminished)

Symbols: dim, °

Steps: 1-b3-b5

Notes: D-F-Ab

Variation 1

Variation 2