Edim Chord Guitar (E Diminished)

Symbols: dim, °

Steps: 1-b3-b5

Notes: E-G-Bb

Variation 1

Variation 2

Variation 3