G#/Abdim Chord Guitar (G#/Ab Diminished)

Symbols: dim, °

Steps: 1-b3-b5

Notes: G#-B-D

Variation 1

Variation 2