G#/Ab Chord Guitar (G#/Ab Major)

Symbols: M, maj

Steps: 1-3-5

Notes: G#-C-D#

Variation 1

Variation 2

Variation 3

Variation 4

Variation 5