G#/Abm7b5 Chord Guitar (G#/Ab Half-diminished Minor 7)

Symbols: m7b5, m7-5, ΓΈ

Steps: 1-b3-b5-b7

Notes: G#-B-D-Gb

Variation 1

Variation 2

Variation 3

Variation 4

Variation 5

Variation 6

Variation 7

Variation 8

Variation 9