C#/Dbdim Chord Guitar (C#/Db Diminished)

Symbols: dim, °

Steps: 1-b3-b5

Notes: C#-E-G

Variation 1

Variation 2